BEGELEIDING

Contextuele begeleiding en psychotherapie: samen werken en samen zoeken: 

Het is goed om te spreken over wat jou of jullie dwars zit. Dat is het vertrekpunt om de weg te vinden naar wat ons boos maakt, naar wat ons verdrietig maakt of naar wat ons verlamt.
Met milde verwondering gaan we samen op zoek naar wat misschien nog niet kan of mag uitgesproken worden. Naar wat nog niet zichtbaar is. Naar wat we niet bewust ervaren.
We verkennen remmende patronen maar ook helende krachten. We benoemen schuld- en schaamtegevoel.
We gaan op zoek naar nieuwe inzichten, nieuwe ervaringen en naar een helend 'goed-voelen'.
We experimenteren met andere manieren van 'zien' en van 'denken'; met andere manieren van 'ervaren', met een andere manier van ons gedragen en van 'doen'. 

Bij de aanvang van ons samen-werken omschrijven we duidelijk de voorliggende hulpvraag. Dat laat ons toe om samen een persoonlijk handelingsplan (werkwijze) op te maken.
Dit plan kan later geactualiseerd worden. 
 

Samen werken en samen zoeken in relatie met anderen:

Ouders, kinderen, partners, vriendschappen, collega's kunnen veel betekenen om thuis te komen bij jezelf. Tevens zijn het, net zoals wij, ook kwetsbare mensen.
Ze kunnen zowel hulpbron al bron van zorgen zijn. Wij zoeken samen naar zinvolle begrenzing en zinvolle steun in onze relaties. We zoeken naar gepaste verbinding.
Als contextuele begeleiders besteden we aandacht aan de inzet van mensen en aan de balans tussen 'geven' en 'ontvangen' waar we dagelijks energie uit halen of ook wel eens energie bij verliezen.

Meer over contextuele begeleiding kan je hier vinden.  Onze eigen vertaling die zich weerspiegelt in het A-syst logo tref je hier aan.

Waarvoor je op ons een beroep kan doen:

Vanuit dit perspectief werken we samen aan individuele problemen, depressie, verslaving, relatieproblemen, tussen partners of tussen ouders en groter wordende kinderen (+16). Ook waar burn-out iets zegt over de relatie met onze werkomgeving gaan we samen aan de slag.

Interdisciplinaire aanpak

In principe werken we samen met uw vertrouwensarts.
We hebben ook een Meetsjeslandse 'Vormings & Intervisiegroep" opgericht die geregeld samenkomt waarvan ook drie huisartsen en één psychiater deel uitmaken. Deze groep heeft voor zijn samenkomst een accreditatieerkenning bij het RIZIV. 
Omwille van de kwaliteit van mijn hulpverlening toets ik mijn tussenkomsten geregeld af bij een erkende therapeut-supervisor. 

 

OPLEIDING

Basisopleiding:

 • Maatschappelijk werk. 
  'Katholiek Vormingscentrum voor Maatschappelijk Werk' Gent.

 

Therapeutische opleiding - langlopend

 • Contextuele therapie en hulpverlening  -  vier jaar  bij 'Leren Over Leven':
  Grondige wetenschappelijke basisopleiding gekoppeld aan langdurige praktijksupervisie, intervisie en leertherapie. 

 

Bijkomende therapeutische opleidingen - duurtijd één jaar

 • Basistraining Contextuele hulpverlening door  Magda Heirman en Jean Marie Govaerts
  bij Kern Sint-Niklaas
   
 • Existentiële counceling
  KULeuven door Mia Leysen
   
 • Supervisie, intervisie, coaching
  CCV Antwerpen - Jos Stevens
   
 • Masterclass ervaringsgericht werken
  Focus en Potentieel - Schilde - Lieve Talloen 

 

Kortlopende opleidingen:

 • Communicatieopleiding en training (kortlopende training)
 • Opleiding  narratief werken (kortlopende opleiding)
 • Schuld en Schaamte (Educatieve academie)
 • Opstellingen (KHLIM)
 • Studiedagen: ....... 

 

Interim secretaris van de 'Vereniging van Contextueel Werk'   Vlaanderen Nederland

WERKWIJZE

De werkwijze krijgt vooral gestalte door de combinatie van verschillende methodes, visies en ervaringen.
De systemische therapie en meer in het bijzonder de contextuele therapie en het  ‘Contextuele denken’ zijn onze vertrekbasis.
Zij dienen ook als vertrekbasis voor de psychotherapie.
Aanvullend kan je in de begeleiding elementen terugvinden van gestalttherapie, ervaringsgerichte therapie, gedragstherapie, narratieve therapie en existentiële counseling. (zie de bijkomende opleidingen)
Concreet wil dit zeggen dat we de voorliggende situatie op verschillende manieren kunnen benaderen. We gaan daarbij breder dan de psychotherapie zoals die vandaag gedefinieerd wordt. 

Onze ervaring gekoppeld aan de diepgaande opleidingen trainingen en permanente bijscholingen vormen de sterkte van onze werkwijze.
Deze combinatie zorgt voor een specifieke, eigen en duurzame werkwijze.
Het 'eigenaarschap' van het groeiproces wordt gestimuleerd bij alle betrokkenen.
Dialoog en authenticiteit zijn hierbij kernwoorden.
Er wordt én verbindend én emancipatorisch gewerkt.  

We hechten veel belang aan het feit dat we samen met de cliënt het ritme en de inhoud van het therapeutisch proces  bewaken.
Na een verkennend gesprek wordt er samen een traject op maat gezocht.
We lijnen de hulpvraag af, de manier van werken, de timing.
We hebben het over wat bespreekbaar is, maar bieden tevens de veiligheid aan cliënten waar men ervoor kiest om sommige dingen niet bespreekbaar te stellen.
Geregeld wordt er 'bij'-gestuurd.
We maken samen een handelingsplan op.

Samen denken is bij momenten even belangrijk dan samen spreken.
Bewust ervaren komt soms doorheen de stilte van het moment. Soms beseffen we dat nabijheid die veiligheid schenkt op zich een hulpbron kan zijn cfr. onze eigen huisstijl waarvoor het A-syst logo staat. 

Wij beseffen goed dat wij in het vak niet alles kunnen helen, wèl kunnen we mensen helpen om levenservaringen anders te bekijken, om er anders mee om te gaan.  

In geval van coaching of teambegeleiding wordt op voorhand samen een traject opgezet.

Achterliggend onze werkwijze vallen we in onze begeleiding terug op onze intervisiegroep met huisartsen, onze intervisiegroep met collega's en onze persoonlijke supervisie.
Het gebeurt, indien er toestemming is van de hulpvrager, dat we situaties aan hen voorleggen. 

 

ERVARING

 

Professionele Begeleidingservaring:

Jeugdhuiswerking, KJM: organisatie jeugdwerking, individuele jongerenbegeleiding,

Bijzonder jeugdzorg: Don Bosco De Waai Eeklo:
Observatie oriëntatie  en begeleiding van jongeren en ouders  in probleemsituaties 
Begeleiding, Teambegeleiding en Staflid

Don Bosco centrale diensten, Onderwijs en Bijzondere Jeugdzorg
Staflid
Toegevoegd aan pedagogische begeleiding
Begeleiding pastorale teams 

Broeders van Liefde centrale diensten, Onderwijs, zorg en psychiatrie
Staflid Identiteit
Begeleiding en coaching teams - individuele supervisie teamleden
Begeleiding identiteitsproces van de organisatie
Vorming directies

Voor het agentschap ondernemen:
erkend adviesverlener in de begeleiding van KMO's tot februari 2016

Als zelfstandige in bijberoep:

Van 1 december 2012 
Contextueel systemische therapie
Gezinstherapie en psychotherapie
individuele begeleiding en hulpverlening, 
partnerrelatietherapie,
ouder kind relatietherapie
burn out, depressie, verslaving

*** 8 september 2016 ontvangen toestemming van de minister van volksgezondheid om 'psychotherapie te beoefenen' in het kader van de nieuwe wetgeving die ingaat op 1/09/2016

Teamintervisie, coaching, individuele coaching bedrijfsleiding

Ervaring in taal, beeldtaal, communicatie en media via langdurige persoonlijke engagementen:

AVS regionale televsie vzw,  Avimo vzw, Mens en Media vzw, ACW groep 'Media en Communicatie'

Ervaring en engagement in zingeving en existentiële omgeving

Okra: 'Overkoepelende groep zingeving', IPB, Thomas-KULeuven,

ACTUATEKSTEN & LINKS

ACTUALITEIT

ICCT congres For the Future 18-20 april 2018
Half april konden we deelnemen aan het internationaal congres van de contextuele benadering, dat doorging in Ede Nederland. Er waren tien nationaliteiten aanwezig uit de verschillende werelddelen.
Het was een zeer leerrijk congres waarin ondermeer outcome onderzoeken voorgesteld werden rond de effectiviteit van de therapeutische benadering.
De spanning tussen de kwalitatieve benadering en de kwantitatieve benadering was zeer aanwezig: in een tijd waarin het telbare en het meetbare als enig gelden zijn, stelt de vraag zich naar kwalitatieve meetinstrumenten voor de begeleiding van psychische processen.   
We stonden ook stil bij de dialoog van onze eigen uniciteit als contextueel therapeuten in dialoog met de andere psychotherpeutische stromingen.

Vereniging Contextueel werk 18-11-2017
Eind december trad ik als secretaris toe tot het nieuw bestuur bij de Vereniging voor Contextueel werk die voor Vlaanderen en Nederland contextueel psychotherapeuten registreert.

Korte training Schaamte en kwetsbaarheid 23-10-2017
Ik volgde in oktober een korte training rond Schaamte en kwetsbaarheid bij de Educatieve Academie

Uitbreiding A-syst Vormings en Intervisiegroep 12-01-2017
In deze voor Vlaanderen unieke disciplineoverschrijdende Vormings en intervisiegroep, waarin ook persoonlijke leertherapeutische aspecten besproken worden, mogen we sinds dit werkjaar een psychiater verwelkomen.
De groep is samengesteld uit drie huisartsen, één psychiater, mijn collega en ikzelf. 

Esther Perel 15-10-2016
Als bijscholing gingen we op 14 en15 oktober 2016 een bijscholing volgen van deze in Amerika opgang makende psychotherapeute die afkomstig is uit Antwerpen. De bijscholing ging vooral over mogelijke onderliggende betekenissen van situaties bij koppeltherapie.

Erkenning voor Psychotherapie 10-09-2016
10 september 2016. Ik ontving van minister De Block, minister van volksgezondheid een persoonlijk schrijven waarin ze stelt dat de werking van onze A-syst praktijk binnen de overgangsmaatregelen valt van de nieuwe wet die ingaat op 1 september 2016.
De minister stelt dat we aan de voorwaarden voldoen, '...en dat we de psychotherapie verder mogen beoefenen'.

Intervisie huisartsen contextueel therapeuten 31-08-2016
Op 8 september start het tweede jaar van onze intervisiegroep met huisartsen. Vorig jaar mochten we op de belangstelling rekenen van de vakgroep huisartsgeneeskunde van de RUGent.
Eind september starten we in het Meetjesland een tweede groep op samen met een andere collega contextuele therapeut.
Eind dit jaar wordt er een derde groep opgestart in het Leuvense. De intervisiegroepen huisartsen therapeuten is een uniek initiatief dat wij zelf hebben opgestart vanuit de noodzaak tot overleg.

Contextuele Counseling in de Praktijk 31-08-2016
Het boek Contextuele counseling in de praktijk leest heel vlot. De schrijver, onze collega Paul Heyndrickx weet op een boeiende manier een aantal basis elementen van contextuele hulpverlening aan te brengen. Het boek is een beetje eigenzinnig: hierdoor is het boek géén herhaling van een aantal reeds bestaande boeken rond contextuele hulpverlening. In het boek loopt ook een belangrijke rode draad: waar therapeuten hun persoonlijk verhaal aanraken wat niet in tegenspraak komt met hun professionaliteit.
Zo zie je maar: therapeuten zijn ook 'gewone mensen'.
Graag gelezen en aan te bevelen!
 

De wet op de geestelijke gezondheiszorg 30-07-2016
De wet tot regeling van de geestelijke gezondheidsberoepen is een feit en wordt op 1 september 2016 van kracht. De wet definieert de psychotherapie als behandelvorm.
Deze wet is een gemiste kans om welzijnszorg en gezondheidszorg dichter bij elkaar te brengen.
Deze wet beperkt de psychotherapie, binnen het psychologisch wetenschappelijk referentiekader.

Ons werkwijze vanuit het contextueel denken en handelen, wat op zich gegrond is in het systeem therapeutisch handelen is breder dan wat omschreven wordt als psychotherapie.


Waar we ons vooraf genoodzaakt zagen om onze visie ' aan te passen' komen we nu tot de vaststelling de ver-enging van de wetgeving, ons uitgedaagd heeft om onze eigen visie niet aan te passen maar nét te kunnen verdiepen en daarin krachtiger te beschrijven wat we reeds jaren doen. Hieronder de tekst.

Wij doen aan contextuele therapie[1] en hulpverlening bij mensen (of cliëntsystemen) die een hulpvraag hebben in relatie met de partner (o.a. dreigende scheiding...), met de familie (ouder-kind e.a.), met de werkomgeving (burn-out...) of andere.
We begeleiden ook mensen in hun vraag tot ondersteuning van een eigen identiteits- rouw- en of zingevingsproces.
 
We werken samen met cliënten aan verbetering  en optimalisering van hun persoonlijk welbevinden vanuit eigen aanwezige krachten en hulpbronnen.  

Onze therapeutische hulpverlening focust het welzijn en het welvoelen wat indirect ook een positieve invloed heeft op de gezondheid.

Psychotherapie als behandelvorm is volgens de wetgeving van de gezondheidszorgberoepen (medici) 'geworteld in een psychologisch wetenschappelijk referentiekader'
[2].  
Ons werk als contextueel systemisch therapeut is geworteld in meerdere wetenschappelijke referentiekaders. Naast psychologie benoemen we de communicatiewetenschappen
[3] de sociologie[4] de fenomenologie, en de organisatiewetenschappen[5].
Hierdoor werken we ook ervaringsgericht. Gevoelsmatige en belevingsaspecten worden uitgedrukt en krijgen betekenis die het cognitief wetenschappelijke overstijgt.
In de begeleiding is er ook ruimte voor de spirituele en filosofische dimensie van eigen betekenisgeving en identiteit. (Inspirerend zijn Martin Buber en Emmanuel Levinas).

Onze gedegen basisopleiding samen met onze jarenlange specifieke therapeutische opleiding, training en ervaring, vormen de sterkte van onze holistische benadering.[1] Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft. (Evans, in: Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981).

[2] Verslag: Kamer-3e zitting van de 54e zittingsperioode 2015-2016 DOC 54 1848/001 p. 50

[3] Betekenis van taal, narratieven - gesprekstechniek - non verbale commucatie

[4] Betekenis van sociale druk, enculturatie, acculturatie, socialisatie, het sociale denken.

[5] Missie- en visieomschrijving, kernquadranten, complex adaptief model, intervisie, supervisie, functioneren...

 

Jan Permentier

contact